Tietosuojaseloste – Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Jamar Oy, (21599454)
Tuomaalankatu 5 A 2, 33580 Tampere
puh. +358 40 161 4440
info@jamar.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Aarne Petteri Majuri
Tuomaalankatu 5 A 2, 33580 Tampere
puh. +358 40 161 4440
info@jamar.fi

3. Rekisterin nimi

Jamar Oy:n asiakastietorekisteri (sähköposti-, asiakas-, tilaajarekisteri)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivuston käyttäjät ja potentiaaliset asiakkaat:

 • Palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja sivustovierailijoille. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle vain tämän itse sen salliessa.
 • Markkinointiviestinnän kohdentaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
 • Tutkimus ja tilastolliset analyysit.

Jaamme asiakasdataa kolmansille osapuolille, jotka toimittavat mainonnan mittauspalveluita. Näitä tietoja voivat olla:

 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Tilanteet, joissa keräämme asiakastietoja:

 • Tuotteen osto verkkokaupasta
 • Uutiskirjeen tai muun markkinointiviestin tilaus
 • Tarjouspyyntölomakkeen tai muun yhteydenottolomakkeen lähettäminen
 • Käyttäjätilin luominen
 • Muut tilanteet, joissa kerätään ylläoleva tieto ja pyydetään erillinen suostumus tiedon käyttämiseen markkinoinnissa

Hyväksymällä mainontaevästeet, hyväksyt asiakasdatan jakamisen kolmansille osapuolille mainonnan mittaamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Nimitiedot:
  – etunimi
  – sukunimi
 • Osoitetiedot:
  – postiosoite
  – postinumero
  – postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Asiakaspalveluun tai uusasiakashankintaan liittyvät tiedot:
  – asiakaspalaute
  – asiakkuuden alkamisaika
  – asiakkuuden tila
  – asiakkuuden päättymisaika
  – tarjoushistoria
  – tiedot aikaisemmista yhteydenotoista
  – tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  – kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä näihin liittyvät keskustelut
  – sivustokäyttäytyminen
 • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot.
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot viiden (5) vuoden välein.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Potentiaalisen asiakkaan tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä, tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.
• vapaaehtoisesti ilmoittamasi tiedot
• etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus, IP-osoite
• asiakkuuden alkamisaika

Rekisteröityjen henkilötietoja Jamar Oy:n lukuun käsittelevät:

 • Meta Platforms Inc.
 • Google LLC.
 • Smartly Inc.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Jamar Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

• tiedot siirretään maahan tai ko. maassa sijaitsevaan organisaatioon, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
• sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
• mikäli rekisteröitävä on antanut siihen suostumuksensa.

Aina kun mahdollista, Jamar Oy on valinnut henkilötietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista ja/tai rekisterinkäsittelijöistä saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tiedot olisivat turvassa myös tilanteessa, jossa pääasialliset palvelimet menisivät epäkuntoon. Jamar Oy on varmistanut, että palveluntarjoajat ja/tai rekisterinkäsittelijät ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Jamar Oy:n lukituissa toimitiloissa lukituissa säiliöissä. Valvomaton kulkeminen tilaan on ulkopuolisilta estetty. Omatoiminen pääsy tiloihin on sallittu ja mahdollistettu vain niille, jotka ovat sitoutettuja kirjallisilla sopimuksilla Jamar Oy:n jäseniksi. Ns. ulkopuolisten henkilöiden pääsy tiloihin on aina valvottua.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojärjestelmään sisäänkirjautumiseen tarvittavia pääsytunnuksia luovutetaan vain Jamar Oy:n jäsenille, ja luovutuksia valvoo yhteyshenkilö. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on tasavertainen oikeus tarkastaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen edellä lueteltuihin toimenpiteisiin voidaan rekisteröidyn toimesta osoittaa, toimeksiantaa tai pyytää kaikkien yleisempien kirjallisten yhteydenottomuotojen kautta. Tarkastus- ja korjaustyöpyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastus- ja korjaustyöpyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Tietojen tarkastus- ja korjaustyöpyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tietoja voi rekisteröidyn puolesta ja erillisestä pyynnöstä käsitellä vain Jamar Oy:n kirjallisesti valtuutettu jäsen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on tasavertainen oikeus tarkistaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen edellä lueteltuihin toimenpiteisiin voidaan rekisteröidyn toimesta osoittaa, toimeksiantaa tai pyytää kaikkien yleisempien kirjallisten yhteydenottomuotojen kautta. Tarkastus- ja korjaustyöpyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastus- ja korjaustyöpyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Tietojen tarkastus- ja korjaustyöpyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tietoja voi rekisteröidyn puolesta ja erillisestä pyynnöstä käsitellä vain Jamar Oy:n kirjallisesti valtuutettu jäsen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vastustamisoikeus:
• Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että Jamar Oy on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai, että Jamar Oy:llä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Suoramarkkinointikielto:
• Jamar Oy hankkii verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa rekisteröidyn henkilötietoja Jamar Oy:n välittämänä, eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.
• Jamar Oy ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille markkinointitarkoituksiin.
• Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Poisto-oikeus:
• Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin ko. rekisteröityä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Jamar Oy:n tehtävien kannalta, on rekisteröidyllä oikeus pyytää Jamar Oy:tä poistamaan kyseiset tiedot. Jamar Oy käsittelee pyynnön, minkä jälkeen tiedot joko poistetaan, tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että Jamar Oy rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojansa käsitellessä Jamar Oy rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).